Monat: Dezember 2013

Nikâhın Hikmeti ve Düğün Merasimleri

ALAHÛ TEÂLA (cc) insanoğlunu belirli bir fıtrat üzere yaratmıştır. Yalnız başına (vahşi olarak) yaşamaları mümkün de­ğildir. Bunun iki temel sebebi vardır. Birincisi: İnsan neslinin de­vam edebilmesi için, cemiyet halinde yaşamak zorundadırlar. İkincisi: Temel ihtiyaçlarını (yiyecek, giyecek, sağlık, eğitim vs.) karşılayabilmek için birbirleri ile yardımlaşmak zorundadırlar. Erkeklerin kadınlara, kadmların da erkeklere, şehvet duygusu ile bağlı oldukları […]

Haremlik – Selamlık

Haremlik-Selamlık; birbirlerine na-mahrem olan kadın ve erkek topluluklarının kendilerine mahsus ayrı ortamlarda biraraya gelmeleri, karışık vaziyette birarada bulunmamalarının ifadesi olan bir terkiptir. Kadın topluluklarına mahsus kılınan yere „Haremlik“, erkeklere mahsus yere de „Selamlık“ denmiştir. Mahrem ve na-mahrem tasnifinde ölçü nikahtır. Kur’an-ı Kerim’de „birbirleriyle nikahlanmaları müebbeden (ebedi) ve muvakkaten haram olanlar“ sarih olarak zikredilmiştir.(En Nur Suresi: […]

Cenaze ve Adetler Üzerine

Ölünün Arkasından Kur’an Okumak Ma’kıl İbnu Yesar (ra) anlatıyor: „Rasulullah (sav) buyurdular ki: „Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) Yasin suresini okuyun.“[1] Hadiste, „muhtazara (ölmek üzere olanlara) okuyun“ demiyor, „ölülerinize okuyun“  diyor. Alimler çoğunlukla „ölüler“ tabirinden ölüme yaklaşanları yani muhtazarları anlamış ise de, bazıları zahirî manayı esas alarak ölülere okumayı esas almıştır. Ama, „en doğrusu her ikisinin […]

Sünnet’te Mü’minlerin Özellikleri

1. Mü’min arı gibidir. Çünkü arı sadece temiz yer, temiz bir şey verir. İnce bir dala konsa bile zedelemez.(İbni Hibban, Taberânî, Beyhakî Şuabu’l-İman-Sahih) 2. Mü’min hurma ağacı gibidir. Hurma ağacından sadece fayda gelir.(Buhârî, Müslim, Bezzar) 3. Mü’min altın külçesi gibidir. Altın ısıya maruz kalsa parlar, tartıldığında ise ağırlığı hiç eksilmez. (Beyhakî Şuabu’l-İman-Sahih) 4. Mü’min deve […]

Şefaat Üzerine

Kelime olarak; bir kimsenin bağışlanmasını istemek; bir kimseden, başka bir kimse için iyilik yapmasını ve zarardan vazgeçmesini rica etmek; yardım etmek; başkası hesabına yalvarmak, rica etmek; birinin önüne düşüp işinin görülmesi için dua ve niyazda bulunmak demektir. Şefâat edene eş-şâfi‘, eş-şefi (başkası lehine taleb eden) denilir. „Kim güzel bir şefâatla (hayır ve iyiliklere aracı, vasıta […]

Muâz ibni Cebel (ra)’den Hadisler

Kendisi hakkında Rasûlullah (sav)’in: „Âlimler kıyamet gününde bir araya geldiklerinde Muâz, bir ok atımı (veya bir taş atımı) onların önünde olacak“ Ve  „Ümmetim içerisinde helâl ve haramı en iyi bilen Muâz b. Cebel’dir“ Buyurduğu büyük sahabî… —————————————————— Ensârın ileri gelenlerindendir. Künyesi, „Ebu Abdurrahman“dır. On sekiz yaşında müslüman olmuştur. Peygamber Efendimiz’le birlikte bütün savaşlara katılmıştır. Rasûlullah […]

Kardeşlik Üzerine Hadisler

„MÜ’MİNLER KARDEŞTİR“ Ebû Zer (ra) rivayet ediyor: Biriniz din kardeşini sevdiğinde bunu kendisine bildirsin.[1] KARDEŞ ZİYARETİ Sevbân’dan (ra) rivayetle; Müslüman,  din kardeşini  ziyarete gittiğinde dönünceye kadar Cennet bahçesi içindedir.[2] Ebû Hüreyre (ra) Peygamber Efendimizin (sav) şöyle buyurdu­ğunu rivayet ediyor: Adamın biri bir köydeki din kardeşini ziyarete gidiyordu. Allah onun yolu üzerine insan şeklinde bir melek […]

İman ve Sevgi

Enes İbni Malik (ra)’den rivavet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuş­tur:  „Sizden biriniz, kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe (tam) iman etmiş olmaz.„[1] Hadis, kendisi için sevdigini kardeşi için de sevmeyenin imanının tam (kamil) olmayacağı şeklinde anlaşılmalıdır. Muhabbetten maksat, hayır ve menfaat istemektir. Sonra burada bahsedilen muhabbet dinidir, beşeri muhabbet de­ğildir. Zira beşeri tabiat, […]

Hadisler Işığında Çocuk Terbiyesi

Yüce Allah insanı tertemiz ve berrak, işlenmeye hazır kıymetli bir mücevher suretinde yaratmıştır. Bu, onun hayra da şerre de istidadının bulunduğunu ve yaratılıştan kazanılmış olan kalb, akıl, ruh ve vicdan gibi latîf cevherlerinin, hangi inanç ve kültür havzasında yoğrulursa o yöne doğru meyledeceğini göstermektedir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen “Allah sizi hiçbir şey bilmediğiniz hâlde annelerinizin […]

Peygamberimiz (sav)’den Hayat Ölçüleri

Muaz’den (ra) rivayetle: Öğrenmek istediğinizden neyi öğrenirseniz öğreniniz, bildikleri­nizle amel etmedikçe, Allah sizi bundan faydalandırmaz.[1] Ebû Hüreyre’den (ra) rivayetle: Cuma, Pazartesi ve Perşembe günleri Cennetin kapıları açılır. Al­lah’a hiçbir şeyi ortak koşmayanlardan, bağışlanma dileyen her ku­lun günahı bağışlanır. Ancak din kardeşiyle kendi arasında düşman­lık bulunan kişi bunun dışındadır. Böyle bir kimse için şöyle denir: „Barışıncaya […]